bok@damprace.pl Nowy Sącz, woj. małopolskie Pon - Sb 8.00 - 18.00. Nd ZAMKNIĘTE

Regulamin Programu Partnerskiego

Regulamin

I ORGANIZATOR PROGRAMU PARTNERSKIEGO

1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest portal DamPrace.pl, zwany dalej Organizatorem.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Integralnym załącznikiem niniejszego dokumentu jest Regulamin Świadczenia Usług, znajdujący się pod adresem: https://damprace.pl/regulamin

2.2.Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Operatorem, a Partnerem, którym może zostać osoba fizyczna, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego.

III DEFINICJE

3.1. Program Partnerski – system mający na celu promocję usług Organizatora, udostępniający odpowiednie narzędzia w celu osiągnięcia powyższego celu oraz monitorowania efektywności działań Partnera, stanowiący własność Organizatora, przygotowany i udostępniany Partnerowi przez Organizatora.

3.2. Usługa – usługa świadczona przez Organizatora, która promowana jest przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego.

3.3. Panel Programu Partnerskiego – system stron internetowych, przygotowanych przez Organizatora i dostępny na domenach zarządzanych przez Organizatora, który udostępnia Partnerowi: rozliczenia transakcji dokonanych z jego polecenia, link referencyjny, Regulamin, wysokość uzyskanej prowizji.

3.4. Regulamin – niniejszy regulamin.

3.5. Klient – osoba korzystająca z Usług Organizatora.

3.6. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://damprace.pl/program-partnerski

3.7. Parametr „HTTP REFERER” – to adres strony internetowej, z której internauta został przekierowany za pomocą odnośnika. Przeglądarka internetowa przekazuje parametr docelowemu serwerowi WWW w nagłówku żądania HTTP.

IV ZASADY UCZESTNICTWA

4.1.W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć:

  • osoby fizyczne
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółki prawa handlowego.

4.2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie dobrowolne, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego.

V ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU PARTNERSKIEGO

5.1. Promowanie Usług Organizatora polega na prawidłowym przekierowaniu ruchu internautów ze stron WWW oraz innych mediów Partnera na strony WWW Organizatora, na których udostępniona jest dana Usługa.

5.2. Za prawidłowe przekierowanie uważa się takie, które stronom Organizatora dostarcza informacji o źródle przekierowania – określanej technicznie jako Parametr „HTTP REFERER”.

5.3. Polecanie usług może odbywać się wyłącznie przez legalne i zgodne z Netykietą sposoby ogólnie pojętej reklamy. W szczególności zabronione jest spamowanie grup i for dyskusyjnych oraz wysyłanie reklamy w postaci niezamówionej lub niechcianej korespondencji w formie elektronicznej.

5.4. Metody promowania Usług, które nie mogą zapewnić prawidłowego przekazania Parametru „HTTP REFERER” muszą być uzgodnione z Organizatorem.

5.5. Partner jest wynagradzany za każdy zakup usługi przez Klienta, która została wykonana zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług.

5.6. Do Usług biorących udział w Programie Partnerskim należą: Oferowane przez Organizatora możliwości dodawania, wyróżniania, odnawiania Ogłoszeń na Portalu DamPrace.pl, znajdującego się pod adresem https://damprace.pl

5.7. Nieokreślone w niniejszym Regulaminie akcje nie są wynagradzane z tytułu Programu Partnerskiego.

VI WYNAGRODZENIE

6.1. Za działania będące przedmiotem niniejszej Umowy Partnerowi przysługuje wynagrodzenie Prowizyjne w wysokości 30% kwoty brutto wpłaconej przez Klienta za usługę Organizatora za pośrednictwem Partnera.

6.2. Prowizja zostanie doliczona do stanu konta Partnera w momencie kiedy polecona przez niego Usługa zostanie opłacona, a wpłata zaksięgowana na koncie Operatora.

6.3. W każdym momencie Partner w swoim Extranecie ma wgląd w listę poleconych Usług, stan swojego konta Programu Partnerskiego i historię jego uznań i obciążeń.

6.4. Partner ma prawo do prowizji obowiązujących w dniu dokonania transakcji.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości prowizji, po uprzednim poinformowaniu Partnera na 3 dni przed zmianą prowizji.

6.6. Partner ma prawo do wypłaty zgromadzonych środków z końcem miesiąca kalendarzowego, jeżeli suma zgromadzonych na jego koncie środków wynosi nie mniej niż 100 zł brutto. W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty zostaje ona przeniesiona na następny miesiąc rozliczeniowy. Rozliczenie jest zbiorem wszystkich prowizji z transakcji o statusie „zaakceptowany” zdobytych w danym okresie rozliczeniowym i prezentowane jest Partnerowi w formie elektronicznej za pośrednictwem Panelu Programu Partnerskiego.

6.7. Wypłaty wynagrodzenia dokonywane są na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków doręczonych Organizatorowi, przelewem na rachunek bankowy Partnera. Termin płatności wynosi 14 dni.

6.8. W przypadku rezygnacji ze współpracy Partnerowi zostaną wypłacone prowizje wypracowane na dzień rezygnacji, niezależnie od wartości prowizji.

VII REKLAMACJE

7.1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania w ramach Programu Partnerskiego można zgłaszać Organizatorowi drogą e-mailową na adres bok@damprace.pl.

7.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin po zmianach będzie ogłaszany na stronach Organizatora, a Partnerzy zostaną poinformowani wiadomością e-mail. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Partner ma prawo do rezygnacji ze współpracy w terminie natychmiastowym.

8.2. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Programu Partnerskiego na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail od Organizatora.

8.3 Partner jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o zmianie danych teleadresowych firmy w przeciągu 14 dni od ich nastąpienia drogą pocztową.

8.4 Niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego obowiązuje od dnia 17.01.2018r.