Regulamin

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis internetowy DamPrace.pl działający pod adresem https://damprace.pl. (dalej: Serwis) jest prowadzony przez: Artur Jasinowski z siedzibą w Nowym Sączu (adres siedziby: ul. Rokitniańczyków 36/4, 33-300 Nowy Sącz), zwany dalej Administratorem.

Obsługa techniczna oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest Administratora portalu, zwany dalej Właścicielem.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, warunki korzystania z usług Serwisu, czas i zasady realizacji usług, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Serwis prowadzi portal ogłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu pełnego korzystania ze wszystkich usług Serwisu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :

 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie adresu e-mail;
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 • włączona obsługa javascript;
 • zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 • akceptacja plików cookies.

1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

1.5. Dokonując Rejestracji, Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe lub dane firmy są prawdziwe.

1.6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

1.7. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.8.  Przeglądanie ogłoszeń w Serwisie nie wymaga rejestracji. Osoba niezarejestrowana w Serwisie uprawiona jest do przeglądania Ogłoszeń i filtrowania ich według własnych preferencji oraz jest uprawniona do kontaktowania się z Ogłoszeniodawcą.

1.9. Klient, najpóźniej w chwili zarejestrowania Konta, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez zaznaczenie odpowiedniego punktu potwierdza, iż się z nim zapoznał.

II DEFINICJE

2.1. Serwis DamPrace.pl albo Serwis – internetowy portal z ofertami pracy i współpracy dostępny pod adresem https://damprace.pl

2.2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.3. Ogłoszenie – zamieszczona odpłatnie przez Klienta informacja dotycząca pracy bądź współpracy.

2.4. Konto – prowadzone dla Klienta przez Administratora pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu DamPrace.pl.

2.5. Właściciel – Administrator i obsługa techniczna DamPrace.pl.

2.6. Cennik — zestawienie ustalanych przez Właściciela opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu DamPrace.pl, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2.7. Regulamin – niniejszy regulamin.

III WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

3.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)

3.2. Otrzymanie wiadomości od serwisu, równoznaczne jest z utworzeniem Konta. Utworzenie Konta oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

3.3. Dostęp do Konta Klient uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).

3.4. Po zalogowaniu, Klient posiada możliwość korzystania z usług Serwisu oraz:

 • wyboru sposobu płatności za usługi (przelew online, płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard Master Card Electronic, Maestro);
 • dodania kodu rabatowego.

3.5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane lub naruszył Regulamin, Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, rozwiązując jednocześnie z Klientem umowę.

3.6. Właściciel ma prawo do  usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności, gdy zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Właściciela lub jego partnerów, wprowadzające w błąd.

3.7. Serwis zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

3.8. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis DotPay) brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zakupu pakietu. Realizacja zakupu pakietu płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za usługę.

3.9. Serwis obsługuje Klientów na terytorium Europy.

3.10. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.

3.11. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.

3.12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem.

3.13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych stanowisk oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klientów.

3.14. Serwis nie odpowiada za:

 • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
 • działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych.

IV CENY USŁUG/ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW

4.1. Płatności za oferowane przez Serwis usługi zawierają podatek VAT i podawane są w polskiej walucie.

4.2. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany cen usług znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy na świadczenie usług elektronicznych oferowanych przez Serwis przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

4.3. Cennik usług w Serwisie znajduje się w załączniku nr 1 dołączonym do Regulaminu.

4.4. Pakiety ustalane są na okresy od 15 do 30 dni kalendarzowych.

4.5. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt 4.4. Klient uprawniony jest do korzystania z Serwisu w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.8.

4.6. Użytkownik po wykupieniu usługi pakietu korzysta z Serwisu na preferencyjnych warunkach. Dodatkowo, otrzymuje on informacje o ogłoszeniach innych Klientów w postaci automatycznych powiadomień w Serwisie.

V DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

5.1. Zapłaty za usługę, można dokonać:
5.1.1. on-line za pomocą płatności DotPay;
5.1.2. przelewem na podane konto Serwisu.

5.2. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI REKLAMACJE/ODSTĄPIENIE

6.1 . Klient w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.2 może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli wykorzystał usługi w Serwisie DamPrace.pl. Niezależnie od powyższego Klient, może w każdym czasie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Właścicielem Serwisu poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej po zalogowaniu się na swoje Konto.

6.2. Klientowi nie przysługuje zwrot środków uzyskanych w ramach promocji.

6.3. Klient ma prawo żądać zwrotu wpłaconej kwoty na Konto Klienta z uwzględnieniem różnicy środków wykorzystanych na usługi w Serwisie.

6.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.3., Serwis zobowiązany jest do przekazania Klientowi kwoty objętej zwrotem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu.

6.5. Serwis dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni z Serwisem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Serwis wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili dostarczenia przez Klienta dowodu zakupu. Serwis dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

6.6. Serwis może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT, specyfikacji lub historii transakcji na Koncie Klienta). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane.

6.7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Serwis niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje zwrotu Klientowi należnej kwoty przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Serwis wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

6.8. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Serwisu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Serwisem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

6.9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Serwisu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

VII NEWSLETTER

9.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu.

9.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

10.2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Klienta wystawiającego Ogłoszenie oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klienta wystawiającego Ogłoszenie.

10.3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

10.4. Wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym wszystkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, wzory przemysłowe – zarejestrowane czy nie) do Serwisu DamPrace.pl (z zastrzeżeniem postanowień punktu 10.6 poniżej), treści informacyjnych znajdujących się w Serwisie DamPrace.pl, wszelkich prowadzonych przez Serwis baz danych, wszystkich znajdujących się na niej tekstów i grafiki, oprogramowania, zdjęć, filmów, muzyki, dźwięku oraz ich wyboru i układu, jak również wszystkich kompilacji oprogramowania, oryginalnego kodu źródłowego i oprogramowania (obejmującego aplety i skrypty) – pozostaną własnością Właściciela. Wszystkie prawa są zastrzeżone.

10.5. Żadnego z materiałów wymienionych w powyższym punkcie 10.4. nie można kopiować ani ponownie dystrybuować lub ponownie publikować, pobierać, wyświetlać, zamieszczać ani przesyłać w jakiejkolwiek postaci ani w jakikolwiek sposób, sprzedawać, wypożyczać lub udzielać nań sublicencji, wykorzystywać w celu stworzenia opracowań ani w żaden sposób eksploatować bez uprzedniej wyraźnej zgody udzielonej na piśmie przez Właściciela. Jednakże mogą Państwo uzyskać i wyświetlać treść Serwisu DamPrace.pl na ekranie komputera, przechowywać takie treści w formie elektronicznej na dysku (jednak nie na serwerze lub innym urządzeniu służącym do przechowywania danych podłączonym do sieci) lub wydrukować te treści w jednym egzemplarzu na własny niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że wszelkie informacje o prawach autorskich lub prawach własności pozostaną nienaruszone. Bez zgody Właściciela nie mogą Państwo w inny sposób powielać, modyfikować, kopiować ani dystrybuować lub wykorzystywać w celach komercyjnych żadnych materiałów lub treści znajdujących się w Serwisie DamPrace.pl

10.6. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane przez Klientów na stronach internetowych Serwisu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia zostaną uznane za niepoufne i niepodlegające ochronie prawnej, z zastrzeżeniem obowiązków Fundacji wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny którakolwiek z części tego stwierdzenia jest nieważna na podstawie przepisów prawa, wówczas w odniesieniu do wszelkich materiałów przekazanych do Serwisu przez Klienta z dowolnego źródła (tj. pocztą elektroniczną, za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób) przyznaje Właścicielowi bezpłatne, bezterminowe, nieodwołalne, niewyłączne prawo do korzystania z nich, kopiowania, modyfikowania ich.

10.7. Nazwa „DamPrace.pl” oraz logo serwisu DamPrace.pl należą do Właściciela. Nazwy produktów oraz firmy wymienione na Witrynie stanowią znaki towarowe należące do ich właścicieli.

10.8. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Serwisu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

10.9. Serwis DamPrace.pl nie bierze odpowiedzialności za dotrzymanie warunków określonych w treści Ogłoszeń. Oznacza to, że wszelkie spory pomiędzy Klientami rozstrzygane są przez nich samych bez udziału Właściciela, z wyjątkiem sytuacji szczególnych wynikających bezpośrednio z błędów popełnionych przez Właściciela.

10.10. O każdej zmianie regulaminu Serwis zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów Serwisu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

10.13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

10.14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.03.2018.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Cennik opłat w Serwisie

 • Usługa płatnego Odnawiania Ogłoszenia polega na umieszczeniu Ogłoszenia na górze listy Ogłoszeń dostępnych w danej kategorii Serwisu lub przypisanej do Ogłoszenia miejscowości/województwie.
 • Usługa płatnego Wyróżnienia Ogłoszenia polega na oznaczeniu Ogłoszenia specjalnym znacznikiem na liście Ogłoszeń przez 14 dni w danej kategorii Serwisu lub przypisanej do Ogłoszenia miejscowości/województwie.
 • Czas emisji Ogłoszenia w Serwisie trwa 30 dni.
 • Ważność Pakietu Darmowego trwa 30 dni.
 • Ważność Pakietu Basic trwa 30 dni.
 • Ważność Pakietu Medium trwa 45 dni.
 • Ważność Pakietu Business trwa 60 dni.

 

Cennik Pakietów OgłoszeńKwota brutto
Pakiet Darmowy – 1 Ogłoszenie w pakiecie.0,00 PLN
Pakiet Basic – 2 Ogłoszenia, 1 wyróżnienie, 2 odnowienia.55,00 PLN
Pakiet Medium – 3 Ogłoszenia, 2 wyróżnienia, 3 odnowienia.99,00 PLN
Pakiet Business – 5 Ogłoszeń, 3 wyróżnienia, 5 odnowień.179,00 PLN

 

Cennik Pakietów KandydatówKwota brutto
Pakiet Small -5 proponowanych kandydatów.5,00 PLN
Pakiet Medium – 50 proponowanych kandydatów.10,00 PLN
Pakiet Advanced – 100 proponowanych kandydatów.15,00 PLN

 

Ceny usług obowiązujące poza PakietamiKwota brutto
Odnowienie jednorazowe10,00 PLN
Wyróżnienie Ogłoszenia na 14 dni25,00 PLN
Dodanie kolejnego Ogłoszenia15,00 PLN

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

       (adres osoby składającej pismo)

 

 

Artur Jasinowski

ul. Rokitniańczyków 36/4

33-300 Nowy Sącz                                                                                                     

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

 1. Data zawarcia umowy …………………………………………………………………………………….
 2. Przedmiot umowy …………………………………………………………………………………………..

 

 

……………………………

Podpis konsumenta

 

Data: ………………………….

 

 

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

 

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

       (adres osoby składającej pismo)

 

 

Artur Jasinowski                                 

ul. Rokitniańczyków 36/4

33-300 Nowy Sącz

 

REKLAMACJA

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

 

Wobec powyższego *:

 1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty …………………………………………………… ;
 2. wnoszę o usunięcia wady;
 3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
 4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

 

……………………………

Podpis konsumenta

 

Data: ………………………….

 

* niepotrzebne skreślić.